เกิดแก้ว ธ. (2019) “วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 18(3), pp. 69–87. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575 (Accessed: 30 May 2024).