ยอดทอง อ. (2019) “ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(3), pp. 7–41. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398 (Accessed: 20 May 2024).