วาดเขียน ภ. (2019) “การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(2), pp. 21–53. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378 (Accessed: 20 May 2024).