เหล่าเลิศวรกุล อ. (2015) “มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 21(1), pp. 5–9. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096 (Accessed: 30 May 2024).