บรรณาธิการ บ. (2018) “บทบรรณาธิการ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 25(3), pp. 5–7. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160973 (Accessed: 30 May 2024).