บรรณาธิการ บ. (2018) “บทบรรณาธิการ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 25(2), pp. 5–6. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160887 (Accessed: 22 May 2024).