บรรณาธิการ บ. (2015) “บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 22(3), pp. 5–10. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205 (Accessed: 29 May 2024).