บรรณาธิการ บ. (2017) “บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 24(3), pp. 5–9. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200 (Accessed: 26 May 2024).