บรรณาธิการ บ. (2016) “บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 23(3), pp. 5–8. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864 (Accessed: 25 May 2024).