บรรณาธิการ บ. (2017) “บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 24(2), pp. 5–8. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156678 (Accessed: 21 May 2024).