ประภาพรพิพัฒน์ กุลวีร์. 2022. “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 12 (2):28-41. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011.