ปิยปัญญาวงศ์ อัญชลี, and กาญจนพิศศาล สุปรียส์. 2019. “Consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 26 (2):28-73. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/185027.