เศรษฐ์บุญสร้าง สุนัย. 2019. “เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1 (3). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170792.