พรมทา สมภาร. 2019. “งานเขียนทางวิชาการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1 (3):2-3. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170788.