กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ. 2019. “ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1 (2):4-8. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170782.