พรมทา สมภาร. 2019. “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1 (1):44-64. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170777.