บุณยเนตร เนื่องน้อย. 2019. “จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1 (1):7-30. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775.