กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ. 2019. “นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 2 (2):5-11. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756.