สถาอานันท์ สุวรรณา, and อัศววิรุฬหการ ประพจน์. 2019. “พุทธศาสนากับสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 2 (1):20-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170739.