พรมทา สมภาร. 2019. “งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 2 (1):2-4. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733.