เขียนวงศ์ พระมหาไพรัชน์. 2019. “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 3 (1):59-78. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696.