นัมคณิสรณ์ สุภาวดี. 2019. “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 3 (1):36-58. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693.