งามจิตรเจริญ วัชระ. 2019. “ปัญหาของขณิกวาท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4 (3):62-70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170681.