เศรษฐ์บุญสร้าง สุนัย. 2019. “อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4 (3):44-61. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679.