พรมทา สมภาร. 2019. “แรงงานของความรักปละ. ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4 (3):2. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170675.