พรมทา สมภาร. 2019. “ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4 (1):2-4. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170659.