ปุณฑริกวิวัฒน์ ทวีวัฒน์. 2019. “พุทธเศรษฐศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 5 (2-3):58-69. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170452.