เลี้ยววาริณ อุบล. 2019. “ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6 (3):58-68. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443.