ผลเจริญ พระมหาวินัย. 2019. “ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6 (3):3-36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441.