ปุณฑริกวิวัฒน์ ทวีวัฒน์. 2019. “พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6 (2):62-77. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170437.