สิงห์สุริยา ปกรณ์. 2019. “มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6 (2):25-31. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433.