วิศทเวทย์ วิทย์. 2019. “อนัตตาในพุทธปรัชญา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6 (1):62-112. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429.