พรมทา สมภาร. 2019. “นิพพาน-อัตตา-อนัตตา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6 (1):2-3. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170423.