ธรรมโชโต สรายุทธ์. 2019. “ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 7 (3):26-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170418.