พรมทา สมภาร. 2019. “แล้วเจ็ดปีก็ผ่านไป. ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 7 (3):1-4. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170416.