พรมทา สมภาร. 2019. “จากบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 7 (1):1. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170405.