อดิวัฒนสิทธิ์จำนงค์. 2019. “สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 8 (2), 50-71. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170401.