จันทบุตร คนึงนิตย์. 2019. “แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 8 (2):6-49. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170400.