พรมทา สมภาร. 2019. “การวิจัยพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 8 (2):1-5. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170397.