ผลเจริญ พระมหาวินัย. 2019. “เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9 (3):6-32. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387.