พรมทา สมภาร. 2019. “ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9 (3):1-5. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170385.