บรรณรุจิ บรรจบ. 2019. “ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9 (2):46-87. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383.