พรมทา สมภาร. 2019. “เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9 (1):1-3. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170371.