พรมทา สมภาร. 2019. “พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 10 (3):1-5. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170200.