ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ดนัย. 2019. “หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 10 (2):38-96. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170198.