พสุธารชาติ พิพัฒน์. 2019. “พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 11 (2):41-80. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170187.