วุฑฺฒิกโร พระมหาสมบูรณ์. 2019. “แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 11 (1):28-62. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170182.