ปรมัตถ์วินัย สมศิริ. 2019. “ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 11 (1):4-27. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181.