พรมทา สมภาร. 2019. “ปราชญ์ทางพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 14 (1):1-8. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990.