คำดี เดือน. 2019. “การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 15 (3):5-80. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989.